Talr.+371 6 707 86 30
 
monthly drug canada
champix
viagra online orders
no prescriptionfarmacy
buy generic robaxin canada
cialis canada online pharmacy
buy femara online
russian drugs
kamagra jelly
viagra shipped from us

Pašnovērtējuma ziņojums

2013.gada 8. aprīlī

I. Izglītības iestādes vispārējs raksturojums

Rīgas Ekonomikas un biznesa skola (turpmāk REBS) dibināta 2001. gadā. REBS ir juridiskas personas struktūrvienība. Izglītības darbību reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, dibinātāja statūti, dokumenti par izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju u.c. normatīvie akti.

Ārpus izglītības iestādei slēgti nomas līgumi, lai īstenotu profesionālās tālākizglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Autotransports”. Sadarbības līgumi abām programmām paredz profesionālo mācību priekšmetu, praktisko nodarbību īstenošanu uz vietas. Katrā līgumā norādīts praktisko darba vietu skaits atbilstoši izglītojamo skaitam konkrētā profesijā.

REBS darbojas „vienas pieturas aģentūra”, kurā katrs pedagogs, izglītojamais, apmeklētājs saņem tūlītēju atbildi. „Vienas pieturas aģentūras” izvietojums direktora vietniekam un citiem darbiniekiem ļauj kontaktēties visas mācību dienas garumā ar pedagogiem un izglītojamiem.

II. Iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)

·        nodrošināt vispusīgu un profesionālu izglītojamo sagatavošanu īstenojamās profesionālās tālākizglītības programmās, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.

·        nodrošināt absolventiem veiksmīgu konkurenci darba tirgū.

Prioritātes

·        aktualizēt profesionālās tālākizglītības programmu saturu izglītības programmās  „Grāmatvedība” un „Interjera dizains”;

·        materiālās bāzes pilnveide (atbilstoši vajadzībām un finansiālām iespējām);

·        metodisko materiālu pilnveide īstenojamās izglītības programmās;

·        iekšējās kontroles pilnveide;

·        formatīvā vērtēšana;

·        summatīvā vērtēšana.

Iekārtota mācību frizētava profesionālās tālākizglītības programmā „Frizieru pakalpojumi”. Profesionālās tālākizglītības programmā „Autotransports” iekārtota profesionālo mācību priekšmetu klase, profesionālās tālākizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” iekārtota mācību klase priekšmetam „Viesu apkalpošanas pamati”. Profesijā „Interjera noformētājs” pārkārtota nodarbību klase (atbilstoši izglītojamo skicēm). Papildināts materiāli-tehniskais nodrošinājums visās īstenojamās programmās.

III. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde

Pēdējā akreditācija notika 2012. gada aprīlī profesionālās tālākizglītības programmās Autotransports 30T 525 01, Datorsistēmas 30T 481 01, Ēdināšanas pakalpojumi 20T 811 02. Ir izstrādāts konstatēto nepilnību novēršanas plāns.

·        Plānots papildināt uzskates līdzekļu bāzi programmā „Autotransports”.

·        Strādāt pie metodisko materiālu izstrādes un komplektācijas, sakārtojot metodiskās mapes metodisko materiālu krātuvē.

Profesionālās tālākizglītības programmu „Grāmatvedība” un „Interjera dizains” akreditācija pēdējo reizi notika 2006. gadā. Abas programmas toreiz tika akreditētas uz maksimālo termiņu (6 gadi).

 

IV. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošos kritērijos 

1 Mācību saturs: Iestādes īstenotās izglītības programmas.

Izglītības iestāde īsteno 7 profesionālās tālākizglītības programmas un 1 profesionālās pilnveides programmu.

Izglītības iestāde īsteno arī neformālās izglītības programmas; piedāvāts neformālās izglītības programmu klāsts ietver arī valsts valodas apguves programmas. Tās tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2012/32). Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība sadarbībā ar NVA tiek veikta arī pēc citām neformālās izglītības programmām (dotajā brīdī mācas izglītojamo grupas programmās „Datorzinības bez priekšzināšanām” un „Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C: Grāmatvedība)”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2012/24). Šā iepirkuma ietvaros bezdarbniekiem un darba meklētājiem arī tiek piedāvāts apgūt šādas neformālās izglītības programmas:

·        Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

·        Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

·        Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)

·        Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

·        Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced)

·        Vācu valoda (bez priekšzināšanām)

·        Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

·        Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

·        Krievu valoda (ar priekšzināšanām)

·        Datorzinības (ar priekšzināšanām)

·        AutoCAD

·        Corel Draw Graphics

·        Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator

·        Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana

·        Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice

·        Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis )

·        Lietišķa komunikācija un prezentācijas prasmes

·        Komercdarbības pamati

·        Uzņēmuma vadības pamati

·        Gada pārskats un nodokļi

·        Lietvedība

·        Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija

 

Tālākizglītības programmu (kvalifikācija interjera noformētājs, grāmatvedis) saturs atbilst šodienas aktualitātēm, kā arī valsts izglītības standartam, profesiju standartiem. Kopumā izglītības iestādē mācību process tiek organizēts saskaņā ar mācību plāniem, mācību grafiku, atbilstoši gada darba plānam. Nodarbību saraksts saskaņots ar izglītības programmu, mācību plāniem un mācību grafiku. tas ir apstiprināts, pārskatāms un izvietots A. Kalniņa ielā 2 visiem pieejamā veidā pie informācijas stenda. Tāpat nodarbību saraksts ar visām iespējamām izmaiņām tiek izvietots REBS mājas lapā.

·        Lai nodrošinātu mācību satura atbilstību aktualitātēm nozarē, pedagogi kopā ar sociāliem partneriem aktualizē mācību priekšmetus un programmas, un atbilstoši aktualizētām mācību programmām izstrādā mācību priekšmetu tematiskos plānus, ko izskata un saskaņo metodiskās komisijas sēdē. Vislielākās izmaiņas ir profesionālās tālākizglītības programmā „Grāmatvedība”.

·        Pirms aiziešanas kvalifikācijas praksē katrs izglītojamais saņem prakses programmu un prakses dokumentāciju.

·        Atbilstoši katras profesijas specifikai izglītojamie ir nodrošināti ar prakses vietām, ko apliecina noslēgtie trīspusējie kvalifikācijas prakses līgumi.

·        No REBS puses ar direktora rīkojumu ir nozīmēts prakses vadītājs, kurš atbild par prakses programmas prakses programmas īstenošanu, kontaktējas ar darba devēju, pārbauda prakses vietas, sniedz padomes prakses pārskata noformēšanā.

 

2.1 Mācīšanas kvalitāte

Mācīšanas kvalitātes nodrošināšanai REBS notiek darbs pie mācību stundu, praktisko nodarbību kvalitātes pilnveidošanas, mācību satura aktualizācijas un pedagoga un izglītojamā sadarbības pilnveidi. Mācīšanas kvalitāti nodrošina pedagogu kvalifikācija. Ar izglītības iestādi sadarbojas 29 pedagogi:

Izglītība Pedagogu skaits

Augstākā pedagoģiskā izglītība            9

Augstākā izglītība nozarē                     20

Maģistra grads                                          8

Doktora grads                                            1

Turpina apgūt pedagoģisko izglītību   3

 

Profesionālās tālākizglītības programmās „Grāmatvedība” un „Interjera dizains” profesionālos mācību priekšmetus māca pedagogi T. Jeļkina, O. Muižnieks, V. Vasiļjevs kopš skolas dibināšanas dienas. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci priekšmeta mācīšanas metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, dibinātāja semināros, profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas sēdēs, profesionālās asociācijās, dažādu veidu kvalifikācijas pilnveides kursos pamata darba vietā.

Pedagogi iesaistīti komandas darbā, stratēģiskā plāna izstrādē, skolas gada plāna izstrādē, pedagoģisko sēžu sagatavošanā.

Pedagogi mācību gada beigas aizpilda sava darba pašvērtējuma lapas. Skolas administrācijai ir iespēja analizēt paveikto, kā arī izprast, kas tieši pedagogu darbā sagādā grūtības.

·        Mācīšana ir vienmēr konkrēta, orientēta uz konkrētu izglītojamo, izglītojamo grupu.

·        Plānots process, pedagogs to kontrolē visa norises laikā.

·        Mērķa sasniegšanai pedagogs dažādo mācīšanas metodes (atkarībā no apguves līmeņa)

·        Mācīšana ir vienmēr saskarsme, vērtību apmaiņa dialogā ar izglītojamiem.

Augstāk minētās mācīšanas vērtības pedagogi pielieto darbā ar izglītojamiem.

REBS informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajiem mērķiem un konkrētā izglītības programmā sasniedzamo rezultātu.

·        Pedagogi rīko informatīvas nodarbības par pašnovērtēšanu.

·        Sistemātiski izskaidro katra uzdevuma mācīšanas mērķi.

·        Bieži un konsekventi mudina izglītojamo („pašreflektēt”) mācīšanas saskaņā ar plānotu darbību un tai atvēlēto laiku.

3 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

·        Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie noteikumi, kas nosaka izglītojamo vērtēšanas sistēmu „izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība”.

·        Mācību procesa gaitā pedagogi regulāri vērtē izglītojamo sasniegumus mācībās. Notiek regulārā kārtējā vērtēšana mācību priekšmetā, ievērojot kārtējās  kontroles pārbaudes atbilstoši plānotam mācību priekšmeta programmā. Kopš 2010. gada esam ieveduši formatīvās vērtēšanas lapas; uzskatām, ka formatīvā vērtēšana ir līdzeklis mācīšanās pārvaldībai.

·        Izglītojamais zina mācīšanās mērķi.

·        Izglītojamam ir priekšstats par savu patreizējo līmeni. Izglītojamais izprot, ko jāpaveic, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ņemot vērā patreizējo līmeni.

·        Izglītojama darbība vērsta, lai paātrinātu procesu un sasniegtu mērķi.

·        Uzlabo mācīšanās prasmes.

·        Vērtēšanā izvēlas daudzveidīgas metodes atbilstoši mācību procesā izmantojamām mācību metodēm, piemēram, novērošana, saruna, aptauja, uzdevumu risināšana, darbs ar datoru, demonstrējums, vizualizēšana u.c.

Formatīvās vērtēšanas rezultātus izmanto tālākai izglītojamo mācību sasniegumu rezultātu analīzei.

·        Vērtēšanā tiek ievēroti šādi principi – vērtē izglītojamā sasniegumus mācību satura apguvē.

·        Nobeiguma darbos (tēmu beidzot vai apgūstot konkrēto mācību priekšmetu) – vērtē izpratni par visu tēmu vai mācību priekšmetu kopumā un tas tiek veidots kā strukturēts pārbaudes darbs, kurā pārbauda būtiskākos sasniedzamos rezultātus.

·        Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk PKE) notiek saskaņā ar 2011. gada 30. augusta MK noteikumiem Nr. 662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”. Visa dokumentācija tiek sagatavota un iesniegta attiecīgajās institūcijas savlaicīgi.

·        PKE norisei tiek nodrošinātas atbilstoši aprīkotās telpas.

·        Jautājumu datu bāze nodrošina eksāmenu jautājumu brīvu atlasi.

·        PKE dokumentācija ir noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti optimālā līmenī.

4 Atbalsts izglītojamiem:

Psiholoģiskais atbalsts, sociāli-pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana.

Izglītības iestādes darbā tiek ievērotas darba aizsardzības, darba drošības, ugunsdrošības un higiēnas prasības. Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, drošības instrukcijas, darba riska novērtēšanas sistēma. Izglītojamie atbilstoši prasībām iepazīstas un parakstās par augstāk minētām prasībām. Ir medicīniskās aptieciņas. Izglītības iestādes personāls zina pirmās palīdzības sniegšanas darbības. Pedagogi un izglītojamie zina, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumā.

REBS ir ugunsdrošības inventārs un vizuāli informācijas līdzekļi.

Izglītības iestādē sanitāri-higiēniskie normatīvi (temperatūra, apgaismojums, telpu uzkopšana) ir atbilstoši mācību procesa grafikam un prasībām. Ir telpu uzkopšanas grafiks. Kompetento iestāžu atzinumi reģistrēti atbilstošajā reģistrācijas žurnālā. Pārbaužu dokumenti ir pieejami.

Visās izglītības programmās ir iekļauti mācību priekšmeti darba aizsardzība, pirmā medicīniskā palīdzība un darba likumdošana vai tiesību priekšmeti, kas nodrošina izglītojamiem pamatzināšanu apguvi šajās jomās. Gadījumā, ja kādā konkrētā programmā ir nepieciešama papildus apmācība augšminētajos jautājumos, tā tiek īstenota atsevišķajā kārtībā, piedaloties darba aizsardzības u.c. speciālistiem.

Īstenojot profesionālās izglītības saturu, pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās prasmes un spējas, kā arī iepriekšējo darba un dzīves pieredzi. Izglītības specifika nosaka mācību darba diferenciācijas objektīvu nepieciešamību. Nodarbībās tiek izmantoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi. Lai visi izglītojamie, neatkarīgi no vecuma, valodas prasmēm un citiem iemesliem, varētu sasniegt izglītības programmā paredzētos mērķus un uzdevumus, nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāts individuāls mācību un konsultāciju plāns.

Izglītības iestādē cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēja izmantot liftu. Ja izglītības iestādē profesiju izvēlas apgūt izglītojamais ar dzirdes traucējumiem, tad mācību procesa iespējas robežās tiek pieaicināts surdotulks.

2009./10. REBSā mācījās 4 izglītojamie ar kustību traucējumiem. Izveidot uzbrauktuvi dotajā brīdī nav, par cik REBS nav īpašuma tiesību uz ēku, bet tikai nomas tiesības uz izglītības iestādes telpām.

 

5. Iestādes vide

Izglītības iestādē tiek veidota pozitīva sadarbības vide starp izglītojamiem, pedagogiem un personālu. Ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. Izglītojamie brīvi var izteikt savu viedokli par mācību procesu.

Izglītojamie (interjera noformētāji) valsts svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās veic skolas telpu interjera noformējumu, iesaistās labdarības akcijās atkarībā no grupas izglītojamo interesēm; protams, aktīvākas ir jaunietes. Mūsu izglītības iestādē profesionālās tālākizglītības programmas apguves laiks nav pārāk ilgs, atšķirībā no arodģimnāzijām. Neraugoties uz visai īso saskarsmes laiku, grāmatvedības un interjera dizaina programmās notiek absolventu tikšanās vakari. Bijušie izglītojamie bieži konsultējas ar pedagogiem T. Jeļkinu, O. Muižnieku, A. Vasiļjevu u.c.

Caurlūkojot izglītojamo aptaujas un regulāri izvērtējot informāciju sociālos tīklos, ja parādās pamatotas izglītojamo vēlmes, cenšamies pilnveidot REBS iekšējo vidi.

Izglītības iestādē ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību telpas. Mācību telpas tiek uzturētas atbilstoši ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāri-higiēniskām prasībām. Telpas ir funkcionālas un atbilstošas izglītības procesa specifikai. Mācību telpas un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas, vēdinātas. Telpās tiek ievēroti drošības pasākumi. Izglītības iestādē ir pieejams kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls.

6. REBS resursi

Mācību telpu, kabinetu, praktisko nodarbību vietu skaits un platība atbilst vienlaicīgi īstenojamo izglītības programmu stundu, nodarbību plānam, programmā veicamajām aktivitātēm. Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas laikam. Ārpus skolas izglītojamo teorētisko nodarbību, praktisko darbu, praktisko mācību īstenošanai ir atbilstoši telpu nomas līgumi, atbilstoši izglītības programmu īstenošanas periodam.

Datorklase plānota un pieslēgta 15 darba vietām.

Izglītības iestādē ir metodisko mācību materiālu krātuve. Krātuves materiālus pedagogi cenšas papildināt regulāri.

Esošais inventārs un iekārtas ir darba kārtībā un atbilst pamatprasību līmenim.

Izvērtējot mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgo resursu atbilstības novērtēšanu izglītības programmu īstenošanai, secinām, ka profesiju standartu prasības ir izpildāmas.

REBS pedagogu izglītība atbilst normatīvo aktu prasībām. Ir kvalifikācijas pilnveidošanas plāns. Ir visu programmās ietverto mācību priekšmetu pasniedzēji. Tiek veicināta pedagogu izglītošanās mācību procesa uzlabošanai.

7. REBS darba organizācija, mācību un kvalitātes nodrošināšana

·        Katru gadu tiek sagatavots publiskais pārskats, kurā iekļauta darba pašvērtēšana; pieejams REBS mājas lapā.

·        Notiek darbs pie skolas stratēģiskā plāna izstrādes, regulāri sagatavots materiāls par mācību gadā veiktajiem stratēģiskā plāna izpildes jomām.

·        Katru gadu tiek izvirzītas prioritātes un uzdevumi nākamajam mācību gadam (REBS darba plāns).

·        Tiek analizēti izglītojamo sasniegumi noslēguma eksāmenos mācību priekšmetos, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti.

Interjera noformētāja profesijā, iestājoties REBS ir salīdzinoši vājas zināšanas vizuālos mācību priekšmetos, grāmatvedībā bieži vien vājas zināšanas matemātikā. Pedagogi strādā papildnodarbībās, lai zināšanu līmenis netraucētu apgūt profesiju optimālā līmenī.

·        Izglītības iestādē izstrādāta vadības ciklogramma. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek divas reizes mācību gadā, darbojas Profesionālo mācību priekšmetu metodiskā komisija, sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā arī pedagogu darba grupas konkrētā izglītības programmā.

·        Aktualizēti jautājumi tiek izskatīti paplašinātās administrācijas sēdēs.

·        REBS ir izstrādāta pedagoģiskā procesa organizēšanai obligātā dokumentācija.

·        Ar visiem darbiniekiem noslēgti lietišķas attiecības reglamentējošie līgumi, kuri atrodas attiecīgajās personu lietās. Līgumi sastādīti, ievērojot LR Civillikuma un citu likumdošanas/normatīvo aktu prasības, 2 eksemplāros.

·        Skolas vadība ir pieejama darba laikā, visās darba dienās. Skolā darbojas „vienas pieturas aģentūra”.

REBS vadība un darbinieki sadarbojas ar:

·        Izglītības un zinātnes ministriju izglītības administratīvo uzdevumu risināšanā un attīstības jautājumos;

·        Izglītības kvalitātes valsts dienestu mācību programmu licencēšanas, akreditācijas un pilnveidošanas jautājumos;

·        Valsts izglītības satura centru profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanā;

·        Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku apmācībā;

·        Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi jautājumos, kas saistīti ar izglītojamo piesaisti no ārzemēm;

·        Pārtikas un Veterināro dienestu ēdināšanas uzņēmumu darbinieku apmācībā higiēnas jautājumos;

·        sociāliem partneriem:

Grāmatvedības profesionālās tālākizglītības programma

Vairāki REBS grāmatvedības mācību programmas absolventi strādā par galvenajiem grāmatvežiem Latvijas uzņēmumos: SIA HAIR DI, SIA „Lielmuiža”, u.c. Grāmatvedības nozarē strādājošie absolventi periodiski atnāk uz REBS rīkotiem grāmatvežu semināriem, kur tiek izskatītas visjaunākās aktualitātes nozarē. Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņu periodiskumu, šādi semināri notiek aptuveni ik pēc diviem mēnešiem.

Interjera dizaina profesionālās tālākizglītības programma

REBS izglītojamie programmā „Interjera dizains” sāka veidot savus portfolio jau kvalifikācijas prakses laikā. Prakses gaitā sagatavotie projekti palīdz absolventiem pierādīt klientiem savu pieredzi nozarē. Projektu kopijas paliek REBS rīcībā. Pēc dažiem no projektiem pasūtītāji veic savu telpu noformēšanu, kas redzams, piemēram, kafejnīcas „Comme il Faut” telpās Kr. Valdemāra ielā 73. 

Bezdarbnieku apmācība

Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola iepriekšējā mācību gada laikā ne tikai saglabāja savas pozīcijas Latvijas Republikas izglītības nozarē, neskatoties uz demogrāfiski nelabvēlīgo situāciju, bet arī ir sekmīgi uzsākusi virkni iepriekš nerealizēto iniciatīvu. Tā, sākot ar 2012. gada oktobri, Rīgas Ekonomikas un Biznesa skola ir aktīvi iesaistīta Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarba novēršanas pasākumos, īstenojot neformālās izglītības programmas pēc kuponu sistēmas par ESF līdzekļiem. Iepriekš neesot plaši pazīstama bezdarbnieku vidū, REBS ir ātri ieguvusi popularitāti ar cilvēkiem, kuri iegūst papildus izglītību, lai palielinātu savu konkurētspēju darba tirgū, šādu priekšrocību dēļ: pasniedzēju kompetence pedagoģiskā darbā, specifisko programmu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma pieejamība un ērtā atrašanās vieta Rīgas centrā, kā arī visu administratīvo un finanšu jautājumu risināšanas ātrums un kvalitāte. Pārbaužu gaitā mūsu darbu ir augsti novērtējuši NVA komisijas eksperti. Bet vislielākais sasniegums šajā jomā ir tas, ka mūsu pakalpojumus tikpat augsti vērtē arī paši bezdarbnieki – pirmajā ESF finansētajā grupā mācījās tikai trīs cilvēki, bet šobrīd vislielākais ar NVA starpniecību sakomplektētās mācību grupas lielums ir astoņi cilvēki, un, spriežot pēc ienākošo apmācību kuponu skaita dinamikas, apmācāmo bezdarbnieku skaits un, tādējādi, arī REBS ieguldījums bezdarba apkarošanā Latvijas Republikā, tuvākajā laikā pieaugs vēl vairāk.

Potenciālo ārzemju izglītojamo piesaiste

Bez tam, tekošā mācību gada laikā REBS arī ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas dienestu ar potenciālo ārzemju izglītojamo piesaisti saistītajos jautājumos, jo ar mums iepriekš saistīto personu rekomendāciju dēļ interesi par mūsu izglītības iestādi jau izrādīja arī ārzemnieki.

Izglītības programmu akreditācija 

Rūpējoties par savu tālāko attīstību jaunajās perspektīvajās nozarēs, REBS nepārtrauc darbu arī jau labāk attīstītajās nozarēs. 2012. gadā REBS ir akreditējusi trīs profesionālās tālākizglītības programmas, proti, autotransports, datorsistēmas un pavārs; visas trīs profesijas ievērojami palīdz cilvēkiem atrast sevi sarežģītajos mūsdienu darba tirgus apstākļos.

Materiālās bāzes pilnveidošana

Šobrīd tiek pasūtīts aprīkojums otras datorklases izbūvei REBS telpās, kas sekmēs visu mācību programmu modernāku un efektīvāku īstenošanu. Tiek iegādātas arī citas iekārtas un aprīkojums; projektori, instrumentu komplekti u.tml.

 

REBS plāno turpināt strādāt pie šādiem attīstības tendencēm:

·        turpināt darbu pie skolas izvirzīto mērķu sasniegšanas;

·        nemitīgi uzkrāt finansiālos līdzekļus, lai pilnveidotu materiālo bāzi;

·        organizēt pieredzes apmaiņas seminārus, atvērtās meistardarbnīcas izglītības programmās Grāmatvedība, Frizieru pakalpojumi, Ēdināšanas pakalpojumi;

·        pilnveidot metodisko materiālu krātuves materiālus;

·        regulāri nodarboties ar darba devējiem un uzņēmumiem, lai risinātu aktuālus ar skolas darbību saistītus jautājumus.